Rabu, 18 November 2009

Sepasang Ujian MTK

UJIAN SEKOLAH SD
Tahun Pelajaran 2009/2010

LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran : Matematika
Hari/Tanggal :
Waktu : 120 Menit

PETUNJUK UMUM
1. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK)!
Contoh menghitamkan:2. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang disediakan!
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda jawab!
4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas!
5. Jumlah soal sebanyak 50 butir pilihan ganda dan semua harus dijawab!
6. Dahulukan soal-soal yang Anda anggab mudah!
7. Penilaian diatur sebagai berikut:
a. Tiap soal skornya = 1
b. Jumlah skor maksimal = 50
c. Nilai maksimal = 10,00
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian!

SELAMAT BEKERJA


Pilihan Ganda
1. FPB dari pasangan bilangan 64 dan 96 adalah . . . .
a. 8 c. 32
b. 16 d. 64

2. Empat tahun yang lalu umur Adi 7 tahun. 4 tahun yang akan datang umur Adi . . . th.
a. 4 c. 11
b. 7 d. 15

3. Nama desimal dari pecahan % ialah…..
a. 13,9 c. 0,139
b. 1,39 d. 0,0139

4. Pecahan 3/8, 4/10, ¾, 1/5 bila diurutkan dari kecil ke besar adalah….
a. 1/5, 3/8, 4/10, ¾
b. 4/10, 1/5, 3/8, ¾
c. 1/5, 3/4, 3/8, 4/10
d. 3/4, 1/5, 3/8, 4/10

5. Hasil penjumlahan dalam bentuk desimal dari
a. 0,03 c. 0,930
b. 0,795 d. 1,650

6. Kakak membeli tiket kereta api dari pukul 09.15 sampai pukul 13.10. Lama kakak membeli tiket adalah
a. 4 jam 5 menit c. 3 jam 55 menit
b. 3 jam 5 menit d. 4 jam 55 menit


7. Sumbu simetri pada bangun datar di bawah ini adalah….
A B C
a. BF H H D
b. DH
c. AE
d. CG G F E

8. 729 = n x n x n . Maka nilai n adalah ….
a. 3 c. 9
b. 6 d. 27

9. Volum tabung di bawah ini adalah ….
a. 1.980 cm3
b. 5.940 cm3
c. 41.580 cm3
d. 50.230 cm3


10.
a. c.
b. d.

11. Keliling lingkaran 176 cm, maka jari-jari dan luas lingkaran itu adalah….. (p = )
a. 14 c. 21
b. 16 d. 28

12. Besar sudut C pada gambar
B

600 segitiga ABC adalah . . .
a. 900
b. 600
C c. 450
d. 300

13. Keliling bangun-bangun berikut!


a. 34 cm c. 36 cm
b. 35 cm d. 38 cm

14. : = ………
a. 2 d. 24
b. 12 c. 36
15. 652 - 642 = …..
a. 129 c. 169
b. 149 d. 189

–7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 16.Kalimat matematika yang benar adalah . . .
a. -3 - 7 = -11 c. 3 – 7 = –4
b. -3 + 7 = 4 d. 7 – 3 = 4

17. kwintal + 200 kg = . . . ons.
a. 7.500 c. 750
b. 2500 d. 250

18. Ani belajar mulai pukul 19.00 sampai dengan 21.45, maka lama Ani belajar adalah . . .
a. 2,75 jam c. 2,45 jam
b. 2,5 jam d. 2,3 jam

19. Lampu kuning menyala setiap 6 menit sedang lampu hijau menyala setiap 8 menit. Kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap . . . menit.
a. 12 c. 24
b. 16 d. 48

20.Diagram di atas menunjukkan kegemaran 40 murid kelas VI terhadap pelajaran tertentu. Siswa yang menggemari pelajaran Matema-tika ialah…..murid
a. 5 b. 10 c. 15 d. 17

21. Sebuah bangun berbentuk segitiga dengan luas 675 cm2. Jika tinggi segitiga 25 cm, maka panjang alasnya adalah ...
A. 75 cm C. 45 cm
b. 54 cm d. 35 cm

22. Jarum jam yang menunjukkan pukul 01.30 membentuk sudut yang besarnya . . . .
a. 1350 c. 3600
b. 1450 d. 2700
23. Uang Budi Rp. 27.000,- sedang uang Toni Rp. 45.000 Perbandingan yang paling sederhana uang Budi terhadap uang Toni adalah . . . .
a. 1 : 3 c. 9 : 15
b. 3 : 5 d. 27 : 45

24. Lomba gerak jalan diikuti anak kelas VI SD. Tiap regu ada 12 anak. Pada lomba itu terdapat 12 regu. Jumlah anak yang mengikuti lomba gerak jalan adalah…
a. 12 c. 36
b. 24 d. 144

25. Pada ulang tahun sekolah diundang 100 anak yatim piatu. Masing-masing anak mendapat bingkisan hadiah sebesar kg. Ternyata hanya anak yatim yang hadir. Sisa bingkisan yang belum dibagikan sebesar….
a. 45 kg c. 60 kg
b. 55 kg d. 75 kg

26. Kelipatan persekutuan dari bilangan 5 dan 6 yang kurang dari 100 ialah….
a. {30, 50, 90} c. {30, 60, 90}
b. {20, 40, 80} d. {20, 60, 90}

27. Seorang penjaga pintu air membuka pintu air itu sehingga air mengalir dengan derasnya. Jika debitnya 27,5 km3/jam dan dalam waktu 4 jam telah mengalir air sebanyak . . . km3
a. 110 c. 98
b. 108 d. 115

28. Harga penjualan sebuah barang adalah Rp 460.000,00. Jika ruginya 8%, maka harga pembeliannya adalah….
a. Rp 450.000,00 c. Rp 840.000,00
b. Rp 500.000,00 d. Rp 4.232.000,00

29. Luas bangun di bawah ini adalah …


a. 369 cm2 c. 171cm2
b. 270 cm2 d. 169 cm2

3
15
7
930.

I II
Perbandingan luas bangun I dan II diatas adalah
a. 5:7 c. 3:7
b. 7:9 d. 5:3

31. Kambing dan ayam Pak Akbar berbanding 3 : 8. Selisih kambing dan ayam Pak Akbar ada 15. Maka jumlah kambing dan ayam masing-masing milik Pak Akbar adalah….
a. 31 c. 35
b. 33 d. 40

32. Luas seluruh permukaan kubus di bawah ini adalah ……
1.350 cm2
864 cm2
450 cm2
375 cm2


33. Ibu Tita membeli 5 keranjang salak pondoh. Tiap-tiap keranjang beratnya kg. Salak pondoh tersebut dijual kembali . Sisa penjualan sebesar kg. Salak pondoh yang terjual sebesar ……
a. 50,25 c. 23,75
b. 65,50 d. 20,25

34. 482 : 122 = ………….
a. 4 c. 16
b. 8 d. 32

35. a x a = 72 , maka besarnya a adalah….
a. Ö7 c. 14
b. 7 d. 49

36. Banyaknya anak

20
16
12
8
4
0
4 5 6 7 8
Nilai
Dari diagram batang di atas menunjukkan
hasil ulangan Bahasa Indonesia, niali rata-
ratanya adalah….
a. 5,8 c. 6,0
b. 5,9 d. 6,1

37. Bangun ruang yang berbentuk kapsul di bawah ini terdiri dari ….
a. 1 tabung dan ½ bola
b. 2 tatung dan ½ bola
c. 1 tabung dan 2 bola
d. 1 tabung dan 1 bola

38. Pak Arman mempunyai sepetak sawah yang berbentuk persegi dengan luas 3.136 m2. Panjang sisi sawah Pak Arman adalah….
a. 36 m c. 56 m
b. 46 m d. 66 m

39. Faktor prima dari bilangan 104 adalah . . . .
a. 2 dan 13
b. 23 x 13
c. 1, 2, 13
d. 1, 2, 13, 26, 52, 104

40. x = …………..
a. 6 c. 9
b. 8 d. 12

41. Bangun segitiga ABC pada gambar di bawah ini terletak pada koordinat ….
a. (5, 1), , (3, 6),(0, 3)
b. (0, 3), (3, 6), (5, 1)
c. (5, 1), (0, 3), (3, 6)
d. (0, 3), (5, 1), (3, 6)

42. : = ………
a. 0,21 c 2,1
b 0,42 d 4,2

43.Sebuah truk dapat mengangkut kuintal
beras , kuintal kedele dan 375 kg kacang,Truk tersebut dapat mengangkut barang seberat…..kg
a. 575 c. 770
b. 675 d. 775

44. Volum balok di bawah ini jika panjangnya 6,5 cm, lebar 3,5 cm dan tingginya 2 cm adalah ….
a. 34,5 cm3 c. 55,5 cm3
b. 45,5 cm3 d. 65,5 cm3

45. Sebuah limas dengan alas persegi yang mempunyai rusuk 6 cm dan tinggi limas 10 cm . Volum lima adalah …..
a. 360 cm3
b. 180 cm3
c. 120 cm3
d. 100 cm346. Umur Andi dari umur Badu. Umur Andi …. dari umur Badu
a. 85% c. 75%
b. 84% d. 65%

47. Bangun yang memiliki 2 sumbu simetri dibawah ini adalah . . .
a. persegi dan belah ketupat
b. persegi panjang dan belah ketupat
c. layang-layang dan jajaran genjang
d. persegi panjang dan trapesium

48. Sebuah bak mandi berisi 594 liter air. Dipakai untuk mandi selama 40 menit, sisa air sekarang tinggal 314 liter. Debit air yang keluar adalah . . . liter/menit.
a 5,5 c 6,5
b 6 d 7,5

49. Berat sebuah kalung emas 52,5 gr. Jika kalung emas itu dicampur dengan tembaga, beratnya berkurang 8%. Berat kalung emas sekarang adalah…..
a. 46,3 c. 48,3
b. 47,3 d. 49,3

50. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai ulangan IPA Edi selama setahun
Nilai
5
6
8
9
5
Frekuensi
3
5
4
2
1
Modusnya adalah….
a. 6,7 b. 7,5 c. 8 d. 8,5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar